สถิติ
เปิดเมื่อ11/06/2020
อัพเดท13/06/2020
ผู้เข้าชม230
แสดงหน้า787
เมนู
ปฎิทิน
January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
(เข้าชม 130 ครั้ง)
           แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นี้ ข้าพเจ้าจัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียน
ในรายวิชา 100508  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลงานในรายวิชาทุกสัปดาห์  บันทึกอนุทิน
หลังการเรียน  และจุดเด่น  จุดด้อยของข้าพเจ้า  และข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสม
ผลงานฉบับนี้จะทําให้ทุกท่านที่อ่านได้เห็นคุณค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่มาก
ก็น้อย  ขอขอบคุณอาจารย์ประจำวิชาซึ่งเป็นผู้ให้คําแนะนํา ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่างๆในการจัดทําแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนี้
ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีและขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่  ที่ได้กรุณาให้ความ
ช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารและข้อแนะนําหลายประการจนทําให้แฟ้มสะสม
ผลงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น